Regulamin świadczenia usługi TRANSFERIS24.pl

 

§1

Określenie stron świadczących i nabywających usługę:

a) Świadczący usługę TRANSFERIS24.pl - dalej zwany Przewoźnikiem

b) Nabywający usługę - dalej zwany Klientem (Nabywającym usługę są również pozostali pasażerowie, którzy podróżują na zaproszenie Klienta)

 

§2

Zakres świadczonych usług i sposób ich wykonywania:

1. Przewoźnik świadczy usługę przewozu osób nieregularnego i innego niż TAXI pomiędzy z góry ustalonymi przez Klienta i Przewoźnika adresami.
Obszar świadczenia usług to cały obszar Polski, a także Słowacji, Czech, Niemiec, Węgier i Austrii.

 

2. Przewoźnik wykonuje przewozy samochodami osobowymi (4 pasażerów + kierowca) lub innym o ile dopuszczone jest świadczenie usługi przewozu osób innych niż regularnych lub TAXI

 

3. Przewoźnik dokłada wszelkich starań aby pojazdy służące do przewozów były w pełni sprawne technicznie, odpowiednio wyposażone i zapewniały odpowiedni komfort pasażerom zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu drogowego obowiązującego w Polsce.

 

§3

Sposób zamawiania przewozu:

1. Klient poprzez formularz "REZERWACJE wskazuje swoje dane (imię nazwisko, adres (na potrzeby rachunku), adres e-mail, numer telefonu), a dodatkowo:

a) liczbę pasażerów

b) miejsce, datę i godzinę odbioru pasażerów

c) miejsce docelowe przewozu i oczekiwany czas dojazdu

d) klasę samochodu, którym ma odbyć się przewóz

e) sposób płatności

f) wskazuje inne istotne dla przewozu informacje (np: konieczność użycia fotelika, nastawienia odpowiedniej temperatury na czas przejazdu, nienormatywne bagaże, informacje odnośnie podróży powrotnej - jeśli wybrano opcję przejazdu w dwie strony itp.)

Klient może zamówić przejazd również przez pocztę e-mail (wysyłając zamówienie - ze wskazaniem wszystkich informacji wyszczególnionych w tym paragrafie w pkt.1,  na adres przewozy@transferis24.pl) lub telefonicznie

 

2. Przewoźnik każdorazowo potwierdza przyjęcie rezerwacji do realizacji wysyłając wiadomość z nadanym numerem rezerwacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

W potwierdzeniu przyjęcia zlecenia do realizacji, Przewoźnik podaje cenę, wskazuje wstępnie samochód (klasę) jakim zostanie wykonany przewóz, wskazuje zmiany w zamówieniu, jeśli podane dane przez klienta uniemożliwiały by należyte (oczekiwane przez Klienta) wykonanie zlecenia.

 

3. Klient po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji zobowiązany jest dokonać (z góry) opłaty za przewóz.

 

4. Zamówienia przewozu można dokonać:

a) co najmniej 24 godziny przed planowanym przejazdem - dla usługi standardowej

b) co najmniej 3 godziny przed planowanym przejazdem - dla usługi "HERE NOW" klasa komfort lub klasa VAN - po uzgodnieniu z Przewoźnikiem

c) co najmniej 48 godzin przed planowanym przejazdem - klasa prermium lub klasa VAN Executive

d) co najmiej 60 godzin przed planowanym przejazdem - klasa VIP, minibus i autokar

 

5. Ustala się, że umowa przewozu została zawarta w siedzibie Przewoźnika

 

6. Opłaty za przewóz dokonywane są w formie bezgotówkowej przez platformę "imoje", której właścicielem jest ING Bank Śląski S.A.

6.1. Akceptowane formy płatności elektronicznych (bezgotówkowych):

- przelew (przedpłata)

- przelew on-line

- płatność kartą on-line

- płatność BLIK

- płatność kartą w terminalu

6.2. W szczególnych przypadkach akceptujemy płatności dokonanych gotówką - z uznaniem płatności w siedzibie przewoźnika.

 

7. Anulowanie przewozu może nastąpić:

a) przez Klienta bez ponoszenia kosztów - w przypadku anulowania przez niego zlecenia w terminie nie krótszym niż 24 godziny przed planowanym przejazdem - dla klas komfort i premium oraz VAN

b) przez Klienta bez ponoszenia kosztów - w przypadku anulowania przez niego zlecenia w terminie nie krótszym niż 36 godzin przed planowanym przejazdem dla pozostałych klas z wyłączeniem klasy minibus i autokar, gdzie bezpłatnej anulacji można dokonać nie później niż 7 dni przed planowanym przewozem.

c) przez Przewoźnika w każdym momencie z pełnym zwrotem opłaconej kwoty przez Klienta. W takim przypadku kwota jest zwracana niezwłocznie (tj. w terminie do 3 dni roboczych) na rachunek Klienta - kwota jest odsyłana na rachunek, z którego został opłacony przejazd.

d) przez Przewoźnika tuż przed rozpoczęciem Przewozu o ile wykonanie przewozu mogło by narazić Klienta, Przewoźnika lub osoby trzecie na jakiekolwiek szkody lub uszczerbki na zdrowiu.

e) przez Klienta lub Przewoźnika, o ile wina za anulowanie przewozu leży po stronie Klienta, wtedy nie jest zwracana cena przewozu przez Przewoźnika.

7.1. Anulowanie przewozu - koszty

a)  Anulowanie przewozu przez Klienta w okresie krótszym, niż wskazano w §3 pkt 7 a  i 7 b wiąże się z nałożeniem opłaty tytułem kary umownej równej cenie przewozu. Kara może zostać rozliczona z kwoty wpłaconej Przewoźnikowi lub jeśli cena nie została wcześniej uregulowana, Klient jest zobowiązany do jej zapłaty na rachunek bankowy wskazany w Potwierdzeniu Rezerwacji otrzymanej e-mailem

b) W szczególnych przypadkach Przewoźnik zastrzega możliwość odstąpienia od dochodzenia kary umownej za anulowanie przewozu w okresie wskazanym §3 pkt 7 a  i 7 b

 

§4 Wykonanie przewozu

1. W dniu wykonania przewozu, najpóźniej na jedną godzinę przed rozpoczęciem przewozu Klient otrzyma powiadomienie SMS o numerze rejestracyjnym i numerze telefonu do kierowcy.

 

2. Kierowca Przewoźnika zjawi się pod adresem rozpoczęcia przewozu najpóźniej o ustalonej godzinie.

 

3. Przewóz powinien rozpocząć się niezwłocznie o ustalonej porze.

 

4. W przypadku, gdy Klient uniemożliwi wyruszenie o ustalonej porze, Przewoźnik nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie w miejscu docelowym.

 

5. Klient może zostać poproszony przez kierowcę o potwierdzenie wykonania przewozu i danych istotnych z punktu widzenia Przewoźnika.

 

6. W przypadku zauważenia przez Klienta nieprawidłowości w czasie przewozu (od chwili jego rozpoczęcia do chwili faktycznego zakończenia), uprasza się Klienta o niezwłoczne (w czasie 30 minut od ich zauważenia)   zgłaszanie ich w formie SMS na numer 694 072 390 - pod rygorem nie uznania.

 

7. Przewóz kończy się z chwilą dotarcia do umówionego miejsca docelowego.

 

8. Klient nie dokonuje u kierowcy żadnych opłat, dopłat, nie uiszcza należności

Jednak w czasie wykonywania przewozu Klient może zażądać na swoją odpowiedzialność wykonania postoju (o ile taki nie został wcześniej ustalony), postój taki nazywa się na żądanie i będzie dodatkowo płatny przez Klienta w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte pół godziny oczekiwania. Klient w takiej sytuacji jest zobowiązany do dokonania zapłaty za postój na jego żądanie, najpóźniej przed zakończeniem wykonywania przewozu przez Przewoźnika.

 

9. Klient ma prawo do zmiany trasy przejazdu

a) a Przewoźnik przyjmie taką zmianę po dokonaniu przez Klienta uzgodnionej opłaty dodatkowej, dopłata musi być zapłacona najpóźniej przed całkowitym zakończeniem przewozu

b) Przewoźnik odmówi zmian o ile uniemożliwi mu to wykonania innych zaplanowanych czynności

c) Przewoźnik odmówi o ile zmiana może narażać Klienta, Przewoźnika osoby trzecie na jakiekolwiek szkody lub uszczerbki na zdrowiu.

 

10. Przewoźnik zobowiązuje się do zadbania o komfort podróży Klienta, poprzez reagowanie na jego uwagi odnośnie sposobu jazdy, poziomu nagłośnienia w pojeździe, temperatury panującej wewnątrz pojazdu, regulacji poziomu otwarcia okien.

 

11. Przewoźnik nie odpowiada za mienie pozostawione przez Klienta w pojeździe Przewoźnika na czas przewozu, a także po jego zakończeniu.

 

12. W pojazdach Przewoźnika obowiązuje całkowity zakaz palenia - także przez Klientów.

W czasie wykonywania przewozu Klient może poprosić kierowcę o krótki postój (przerwę) na papierosa.

 

13. W czasie wykonywania przewozu dłuższego niż 3 godziny może nastąpić 20 - 30 minutowa bezpłatna przerwa w podróży w celu dokonania odpoczynku w podróży przez Klienta i/lub Kierowcę.

 

14. W czasie wykonywania przewozu obowiązuje całkowity zakaz przeszkadzania kierowcy w wykonywaniu jego zadań (w tym kierowaniu pojazdem).

 

15. Przewoźnik i jego kierowcy nie są zobowiązani do noszenia bagaży Klientów.

 

16. Przewoźnik na czas przewozu zapewnia Klientowi dostęp do sieci WiFi (nazwa sieci dostępna u kierowcy, domyślne hasło: abcdefgh). Usługa jest dostępna na terenie Polski w zasięgu operatora GSM, z którego usług korzysta w danym momencie Przewoźnik. Działanie usługi WiFi może być ograniczone poza granicami Polski.

 

 

 

§5 Udostępnienie przez Przewoźnika  pojazdu wraz kierowcą na czas przewozu,

ceny, trasy przejazdu, szczególne sytuacje

1. Przewoźnik, na podstawie zawartej umowy na czas przejazdu udostępnia Klientowi pojazd lub część pojazdu (w zależności od zawartej umowy:

a) cały samochód w przypadku usług standardowych (podróż bez obcych współpasażerów)

b) część (pojedyncze miejsca) w przypadku usług typu SHARING (podróż z innymi obcymi współpasażerami)

W przypadku usługi typu SHARING, trasa przejazdu jest ustalana w oparciu o najkrótszą trasę przejazdu. Usługa typu SHARING oferowana może być tylko i wyłącznie na trasach zagranicznych pojazdami powyżej 4 pasażerów.

 

2. Cennik TRANSFERIS24.pl dostępny na stronie www.transferis24.pl jest cennikiem orientacyjnym i wskazuje ceny za osobę. Ostateczne ceny mogą się różnić od podanych w cenniku. Na cenę wpływ mają takie rzeczy jak: adres odbioru Klienta, adres docelowy adres, pora dnia w jakim wykonywany jest przewóz, zakładany czas postojów, liczba pasażerów. Regularny cennik przewozów na wybranych relacjach dostępny jest -> TUTAJ <- (kliknij). Aktualnie oferowane ceny można sprawdzić w zakładce CENNIK na stronie głównej.

W przypadku usług standardowych (wskazanych w cenniku) orientacyjnie podano ceny w danych relacjach (stawki za osobę. W przypadku usług standardowych Przewoźnik nalicza opłatę za cały samochód (za wszystkie miejsca przeznaczone dla pasażerów).

Całkowita cena każdorazowo jest ustalana przed rozpoczęciem przewozu i winna zostać opłacona przez Klienta z góry przed rozpoczęciem przewozu bez względu na inne okoliczności. 

 

3. Trasa przejazdu jest ustalana przez Przewoźnika w oparciu o adresy i terminy wskazane przez Klienta.

 

4. Usługa "HERE, NOW" to usługa typu express, bez zamawiania z wyprzedzeniem. Klient zamawia u Przewoźnika przewóz, którego rozpoczęcie może się odbyć niezwłocznie. Płatność ustalonej ceny za usługę "HERE, NOW", winna zostać uiszczona przez klienta na rzecz Przewoźnika przed rozpoczęciem przewozu. W pozostałej kwestii, warunki wykonania usługi "HERE, NOW" reguluje niniejszy regulamin.

 

5. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się odstąpienie od niektórych punktów regulaminu (zwłaszcza §5 p. 2, 3, 4), zwłaszcza jeśli powstała sytuacja mogła by narazić na jakąkolwiek szkodę którąś ze stron.

 

 

§6 Odpowiedzialność Przewoźnika

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w czasie wykonywanego przewozu jeśli wynikają one z przyczyn niezależnych od Przewoźnika (zdarzenia drogowe, warunki pogodowe, inne dające się przewidzieć zdarzenia itp.) oraz z przyczyn zależnych od Klienta. Przewoźnik może zakończyć świadczenie usługi w każdej chwili o ile jej dalsze świadczenie mogło by powodować powstanie szkody na mieniu osoby Klienta, Przewoźnika lub innych osób.

 

§7 Odpowiedzialność Klienta

Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu Przewoźnika o ile nie powstały z jego winy.

Klient zobowiązuje się po zakończeniu przewozu do zabrania z pojazdu Przewoźnika wszelkich rzeczy należących do niego i pozostawienie po sobie względnego porządku.

W przypadku powstania uszkodzeń z winy Klienta w pojeździe Przewoźnika lub innym jego mieniu.

 

§8 Procedura reklamacyjna

Ewentualne reklamacje należy składać w terminie do 14 dni od chwili zakończenia usługi (lub ustalonej daty wykonania tej usługi).

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni roboczych, od chwili doręczenia reklamacji do właściciela i operatora usługi TRANSFERIS24.pl, która winna być sporządzona w formie pisemnej. W przypadku odmowy uznania reklamacji, klientowi przysługuje prawo odwołania się do właściwych organów ustanowionych ustawowo (zależnie od rodzaju klienta).

 

§9 Określenie własności i praw autorskich usługi TRANSFERIS24.pl

Operatorem usługi TRANSFERIS24.pl na podstawie umowy użyczenia  jest firma

POLSULTING Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Żeliwnej 38 w

40-599 Katowice

NIP: 6342896310, KRS: 0000680103, REGON: 367348888

Zabrania się kopiowania, naśladowania i podszywania się pod w/w firmę i oferowaną przez nią usługę.

 

§10 Spory

Wszelkie spory (o ile pojawią się między stronami) które nie są regulowane niniejszym regulaminem będą rozwiązywane w pierwszej kolejności na drodze mediacji pomiędzy stronami, a o ile to nie przyniesie rezultatu, to wtedy przez sąd powszechny właściwy ze względu na aktualną siedzibę Przewoźnika.

 

#taxi #taksówka #przewozy #przejazdy #do #lotnisko #lotniska #port lotniczy #balice #kraków #pyrzowice #katowice #krk #ktw #waw #transfer #transfery #shuttle #transport #jak #dojechać #lotnisko im Jana Pawła II w Balicach #port lotniczy #międzynarodowy #jak dojechać na lotnisko #przewoźnik #bus #matusze #express line #ożarowic #transferis #transferis24 #wyjazdy #wycieczki #business transfer #rezerwacja #do zakopanego #do szczyrku #bielsko biała

+48 694 072 390   24/h

  1. pl
  2. en

REZERWACJA

WYCENA

Transfer lotniskowy w Krakow Balice Airport KRK i Port Lotniczy Katowice Pyrzowice KTW. Odbiór gości z lotnisk. Przewozy na lotniska w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. Shuttle service - prywatny kierowca w rozsądnej cenie.

Transfery lotniskowe i wycieczki
Int. Airport Katowice KTW  Krakow Airport KRK Port Lotniczy Okęcie WAW

TRANSFERIS24.pl

Najczęściej wybierane transfery

Katowice Pyrzowice (KTW) - Kraków Balice (KRK)

Kraków - Pyrzowice (KTW)

Kraków Balice (KRK) - Katowice

Zakopane - Kraków Balice (KRK) 

Kielce - Katowice Pyrzowice (KTW)

Częstochowa - Kraków Balice (KRK)

Katowice Pyrzowice (KTW) - Katowice 

Kraków Balice (KRK) - Bielsko Biała

Szczyrk - Katowice Pyrzowice (KTW)

Kraków Balice (KRK) - Kraków

Katowice PKP - Kraków Balice (KRK)

Katowice Pyrzowice (KTW) - Rybnik

Akceptujemy:

 

             - gotówka

 

             - MasterCard

 

             - VISA

 

             - płatności                       

               elektroniczne

Transferis24.pl - gotówka sposób płatności akceptowalne przejazd z lotniska do airport kraków i portu lotniczego
Transferis24.pl - płatność kartą  VISA MASTER CARD za transfer lotniskowy z Pyrzowic Katowic Krakowa Balic do Katowice do Kraków
Transferis24.pl - transfery i przewozy lotniskowe płatności kartą za przewozy na lotnisko
Transferis24.pl - imoje płatności elektoniczne on-line można płacić przez internet nowoczesne płatności za usługę przewozu na lotnisko transferu lotniskowego

2019

Śledź nas na: 

Transferis24.pl facebook transfer lotniskowy krakow balice katowice pyrzowice
Informacje i aktualności o Transferis24.pl - Twitter transfery lotniskowe krakow balice katowice pyrzowice
Transferis24.pl - instagram na instagram.com zdjęcia obrazki wydarzenia chwile transfery z transferów z przewozów przewozy do Pyrzowice i Balice Transport osób najlepsze zdjęcia
Transferis24.pl - Tripadvisor.com zdjęcia wydarzenia przewóz osób transfery lotniskowe z lotniska na lotnisko Kraków balice airport katowice pyrzowice międzynarodowy port lotniczy krk ktw katowice krakowa zakopane zakopanego szczyrk bielsko biała rybnik żory
Transferis24.pl transfery lotniskowe przewóz osób free wifi kraków katowice balice pyrzowice krk ktw